Over at the forums right now:
  • da shadowmoon
  • Loki1
  • namcastle
  • prashin321
  • Raven-p
  • starval
  • trevorJacobs